Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4956104
Nghị quyết HĐQT ngày 06.05.2022 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Nghị quyết HĐQT ngày 06.05.2022 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

 1. Chấp thuận đề xuất với ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT và thôi nhiệm 2 thành viên BKS.
 2. Chấp thuận đề xuất 1 ứng cử viên bầu vào HĐQT và 2 ứng cử viên bầu vào BKS.
 • Nội dung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 
 1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 2. Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 4. Một số quy định và hướng dẫn của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 5. Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
 7. Báo cáo ĐHĐCĐ của Ban Giám đốc;
 8. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 9. Báo cáo thường niên năm 2021;
 10. Thể lệ bầu cử - Bầu thành viên HĐQT và BKS (kèm theo các biểu mẫu);
 11. Phiếu bầu cử;
 12. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên;
 13. Thông tin ông Đỗ Ngọc Quang - ứng viên ứng cử HĐQT;
 14. Thông tin bà Đỗ Thu Hà - ứng viên ứng cử BKS;
 15. Thông tin ông Nguyễn Bắc Tiến Nam - ứng viên ứng cử BKS;
 16. Thẻ biểu quyết các nội dung theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 17. Thẻ biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022.