Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4053670
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/03/2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/03/2022:

  1.  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 168/NQ-CPCL ngày 23/03/2022 thông qua: Chấp thuận Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 với tổ chức có liên quan đến ông Châu Tuấn là Công ty TNHH SXKD bao bì Carton gấp nếp Vina Toyo. Giá trị mỗi hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
  2.  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 169/NQ-CPCL ngày 23/03/2022 thống nhất thông qua:
                  + Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
                  + Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
                  + Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Đính kèm: