Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5476166
Thông báo kết quả Kiểm toán Nhà nước năm 2021

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Thông báo số 1104/TB-KTNN ngày 26/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI về việc Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần Cát Lợi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: